bouwen voor ouderen in Haarlem service appartementen Orionzone

Orionzone Haarlem
Haarlem, 20 juni 2019
Beste gemeente

Ouderen
In de wijken Planetenwijk en Sinnevelt wonen relatief veel ouderen (namelijk 1.746 65-plussers in het Tezaanenkwartier. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Een ouder echtpaar of alleenstaande woont vaak in een te grote woning. Ze zouden wel willen verhuizen maar er is te weinig gebouwd voor ouderen. Wij vragen dan om extra aandacht voor ‘levenbestendig wonen’, dus ook de bouw van huur- en koopwoningen voor ouderen. Er is veel vraag naar woon/zorg concepten. (Is het overigens niet zo dat mantelzorgontvangers en mantelzorggevers voorrang hebben op de wachtlijs voor een huurwoning?
Zelfstandig wonen maar met thuiszorg op afroep of spoed snel aanwezig. Deze groep heeft verder behoefte aan sociaal contact. In de Orionzone ontwikkelvisie staat dat er minimaal 15 % van de bebouwingsmeters gebouwd wordt voor voorzieningen.

Ik vraag u om dit percentage naar boven bij te stellen. Zodat er ook ruimte is om elkaar te ontmoeten in de buurt. In deze wijk is nog geen gemeentelijk Welzijn gevestigd. De welzijnsorganisatie Haarlem Effect heeft in andere wijken wel buurtcentra als de Tulp en het Fjord. Waarom dan niet in ons stadsdeel? De gemeente praat vaak over ‘het dubbelgebruik van Voorzieningen’; Voor sport, muziek, toneel, zorg, sociaal wijkteam, ouderen en jeugd. 15% van de bebouwde massa wordt nu aan de vrije markt over gelaten. Horeca, detailhandel en zorg en welzijn moeten nu strijden om de schaarse ruimte in de plinten van de gebouwen.
Wanneer er sociale woningen gebouwd worden, wilt u dan in uw eisen opnemen dat de woningen niet binnen 15 jaar verkocht worden door de woningcorporaties.
Ik verwijs u graag naar het gemeente Rapport ‘groeipotentie, studie naar wonen, voorzieningen, werken en mobiliteit’ van 18 april 2019. zie voor download http://bit.ly/groeipotentiehaarlem

Groen en ecologie
‘De Orionweg en Planetenlaan met het Planetenplein zijn beeldbepalende ruimtes en het ensemble van Planetenlaan (van Planetenplein tot van Nesstraat) met groene binnenbermen, scholen en begeleidende portiek- en rijwoningen is waarde vol.’

Een citaat uit het visie ontwikkelvisie Orionzone van 18 mei 2019.
(zie download http://bit.ly/orionzoneconceptvisie )
Het woord groen komt maar liefst 98 keer voor in dit rapport, het woord auto slechts 31 keer. Haarlem heeft gelukkig oog voor een gezonde leefomgeving, ook in de Orionzone. Het zal dan ook niet de bedoeling zijn dat er honderden bomen gekapt moeten gaan worden om er vervolgens een paar eikeltjes voor terug te planten.

Bewoners van Haarlem zijn erg blij met deze groene binnenberm. Weet u hoeveel bomen staan in deze groenberm niet met omhakken word bedreig? Ik heb ze voor u geteld geen 50 geen 100 maar 145 bomen.
Ik heb overigens alle bomen geteld op de bouwkavels geteld die met omzagen bedreigd worden , het zijn er in totaal 471 bomen.
De Orionweg wordt in uw concept visie aangestipt als , ik citeer uit uw rapport Structuurplan Haarlem 2020 en de S.O.R :
‘ Als een straat die past in de Haarlems traditie van goede vormgeving van stadstraten en lanen’
Ik vraag u om eens met uw deelauto of swapfiets over onze Planetenlaan te rijden, ook deze straat mag zo blijven als hij is om dezelfde kwaliteiten als die van de Orionweg namelijk:
2 rijstroken met 1-richtingsverkeer … met een groene strook er tussen.
Overigens maken de Orionweg en de Planetenlaan en Delftlaan deel uit van de gemeentelijke Hoofdbomenstructuur aldus de Structuurvisie Openbare Ruimte.
De bewoners maken zich zorg over de toename van het aantal verkeersbewegingen. Hoe is het vandaag de dag gesteld met het percentage fijnstof en hoeveel gaat dit toenemen met 1200 extra bewoners? Op welke datum wilt u dat de MER, de voor de ontwikkelaar verplichte Milieu Effect Rapportage voor de Orionzone gereed is ?
In de SOR die de gemeente hanteert staat dat u in de Programma van eisen door de initiatiefnemers verplicht om Nutuurinclusief te gaan bouwen (dit is een motie) kunt u in de strategie vastleggen wat dit concreet betekent. Ruimte in de bebouwing voor broedende vogels ruimte voor de egels of mos op de daken?
Dit zijn zaken waar initiatiefnemers geen belang bij hebben, maar u kunt ze wel verplichten om op te nemen in de bouwplannen. Ook is er bij bestaande en nieuwe bewoners grote belangstelling om een energiecoöperatie (zie http://bit.ly/kweekzon ) op te zetten om voor eigen rekening zonnepanelen neer te kunnen leggen op de daken. Hoe zorgt u er voor dat bewoners er juridisch later niet naast grijpen?
U praat in de Ontwikkelvisie hoofdstuk 3.6 over het compenseren en zelfs toevoegen van groen waar dat door de bouw verdwijnt. Kunt u in het kader van het voorkomen Hittestress vertellen hoe u het verdwijnen van grasvoetbalvelden in het stadiongebied door kunstgras met groen gaat compenseren? In de zone ziet u kans voor het interessant natuurlijk spelen in te voeren. Kunt u daar een voorbeeld van geven?
Wat zou het fijn zijn als ouderen en kinderen van al dat extra groen in de wijk ook kunnen gaan genieten. Hoe staat u er tegenover om bankjes in de nieuwe wijk op te nemen als stadsmeubilair. Dit is goed voor het ontmoeten van elkaar en zorgt voor een groteren sociale cohesie tussen oud en jong in de wijk. Mocht er geen geld voor zijn dan kunt u de bankjes laten sponsoren door de initiatiefnemers of door bedrijven of bewoners uit de buurt.

Comments


Here's your chance to leave a comment!