De laatste posts


Haarlem Groeipotentie studie naar wonen, voorzieningen, werken en mobiliteit

Rapport
Groeipotentie
studie naar wonen, voorzieningen, werken en mobiliteit
Gemeente Haarlem 9 april 2019
zie het rapport : http://bit.ly/groeipotentiehaarlem

Haarlem, 5 juni 2019

Orionzone

Ik heb het bovenstaande rapport gelezen. Eerst heb ik gezocht op het woord ‘Orion’ (van Orionzone). Daar vond ik het volgende nieuws:

Onderwijs
De Zonnewijzer gaat uitbreiden. Er staat in het rapport niet hoe en waar. Op de eerder gepubliceerde bouwtekeningen was al te zien dat op de hoofdlocatie. De aanbouw wordt gesloopt en wordt vervangen door nieuwbouw. De oude gymzaal van Zonnewijzer1 blijft staan. Er wordt echter gezocht naar ruimte voor het bouwen van een nieuwe gymzaal in de Orionzone. De oude gymzaal van de Zonnewijzer2, aan de Ambachtstraat wordt wellicht gesloopt (en op die plaats vervangen?)

In Sinnevelt is gevestigd ‘de Verbeelding’, een relatief nieuwe basisschool (vroeger een dependance van de Zonnewijzer) aan de Louis Couperusstraat 2 Haarlem. De school wil uitbreiden. Ik ga er van uit dat een deel van het openbaar toegankelijke schoolplein/voetbalveldje bebouwd gaat worden.
Ik weet niet of de bewoners hier al van op de hoogte zijn.

Hotel

In de ontwikkelzones is ruimte voor 4- 6 nieuwe Hotels (vestigingen). Ook de Orionzone wordt aangewezen als een mogelijke plaats.

Banen / werkgelegenheid in de Orionzone

Bij de bouw van 560(!) woningen groeit het aantal banen in de wijk met maar liefst 190! Dat zit hem in de werkgelegenheid die verbonden is aan de te bouwen ‘voorzieningen’. De gemeente ziet geen mogelijkheden voor ‘echte’ banen, dus voor bedrijven die hun producten en diensten leveren vanuit de Orionzone leveren buiten Haarlem. (dat vind ik opvallend, want veel ZZP-ers werken voor opdrachtgevers buiten Haarlem)

Tunnel onder de randweg richting Mendelcollege
Er is een fietstunnel ( 5,5 meter breed) voorzien. Overigens zijn er totaal 8 tunnels onder de Randweg voorzien!

Economische / maatschappelijke bedrijfsruimte
Slechts (!) 15% van het bouwvolume is gereserveerd voor ‘de markt’. Hieronder valt bijvoorbeeld ook flexwerkplekken voor zzp-ers. Dit zijn, naar mijn mening, echt veel te weinig vierkante meters (op de begane grond van appartementencomplexen, de zogenaamde ‘Plint’).
Ook een Hotel of een welzijnsorganisatie voor Ouderen als DOCK in Haarlem moeten ook concurreren om deze schaarse plekken.

1500 woningen in de Orionzone
Ik neem aan dat het een foutje is maar op pagina 114, staat het. Wel is waar heel klein: 1500 woningen in de Orionzone…

zie rapport 4.2
Fietsbrug
Er komt een fietsbrug over de Jan Gijzenkade en het Schoterbos

Fietstunnel
Er komt een fietstunnel onder het spoor ! Bij Pim Mulier sportpark naar Bloemendaal

Waarderpolder
De Waarderweg wordt verdubbeld naar 2 x2 rijstroken ! Het knelpunt verplaatst zich dan naar de bruggen en Vondelweg.
Ook de Oudeweg, door de Waarderpolder van Ikea naar het centrum wordt 2×2 rijstroken

Parkeren zie 4.4.1
Hoe moeten ouderen hun scootmobiel binnen parkeren?
Hoe / waar gaan mensen hun elektrische (deel-) auto opladen

Elektrische auto’s 4.4.2
In deze nota wordt aanbevolen om pleinen aan te leggen voorzien van oplaadpalen/snelladers.
Dat is mooi, die staan echter niet in de Orionzone ontwikkelvisie. Hoe mooi is het om een coöperatie op te zetten die zelf stroom opwekt op de daken van de Orionzone en die uitkomen op de eigen laadpalen. Het kan technisch ! Zeker over 4 jaar…
Leg alvast de grondkabels neer voor al die laadpalen!

Smart mobility
Slim omgaan met pakketbezorgers in de buurt, (wanden met postbussen waar je je Coolblue pakje kan ophalen van POST NL ) , deelauto’s en smart parkeergarages. De Oionzone staat open voor experimenten maar die worden de bewoners in de ontwikkelvisie niet aangeboden. De gemeente Haarlem verwijst naar een rapport : MRA Gebiedsonwikkeling en Smart Mobilty zie download: http://bit.ly/smartmobilityMRA
Parkeerplaatsen / Flankerende maatregelen
De gemeente kan ruimte reserveren om later alsnog parkeerplaatsen te creëren mocht er na oplevering van de zone toch grote parkeerproblemen ontstaan. Smart!

10.000 woningen er bij en parkeren – de conclusie staat op pag. 103:

‘zonder #mobiliteitstransitie (lees:fietsen ipv auto) is de groei met 10.000 woningen en 8.000 (!?) arbeidsplaatsen niet mogelijk en/ of gaat sterk ten koste van de leefbaarheid in de stad’

Ernst Blok
Buurtbewoner Orionzone
lid Oriozone werkgroepWijkraadPlanetenwijk
http://bit.ly/facebook-orionzone
http://www.zeekraai.nl/weblog/

https://wijkraadplanetenwijk.nl/orionzone/
https://www.sinnevelt.nl/
https://www.haarlem.nl/orionzone/

NB Let op 2 nieuwe ontwikkelzones:

Spaarndamseweg
Spaarnesprong

STIPO : hier vind je kengetallen voor voorzieningen http://www.bouwstenen.nl/sites/bouwstenen.nl/files/uploads/1205%20Kennisbank_voorzieningenscan,%20Stipo.pdf

bouwen voor ouderen in Haarlem service appartementen Orionzone

Orionzone Haarlem
Haarlem, 20 juni 2019
Beste gemeente

Ouderen
In de wijken Planetenwijk en Sinnevelt wonen relatief veel ouderen (namelijk 1.746 65-plussers in het Tezaanenkwartier. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Een ouder echtpaar of alleenstaande woont vaak in een te grote woning. Ze zouden wel willen verhuizen maar er is te weinig gebouwd voor ouderen. Wij vragen dan om extra aandacht voor ‘levenbestendig wonen’, dus ook de bouw van huur- en koopwoningen voor ouderen. Er is veel vraag naar woon/zorg concepten. (Is het overigens niet zo dat mantelzorgontvangers en mantelzorggevers voorrang hebben op de wachtlijs voor een huurwoning?
Zelfstandig wonen maar met thuiszorg op afroep of spoed snel aanwezig. Deze groep heeft verder behoefte aan sociaal contact. In de Orionzone ontwikkelvisie staat dat er minimaal 15 % van de bebouwingsmeters gebouwd wordt voor voorzieningen.

Ik vraag u om dit percentage naar boven bij te stellen. Zodat er ook ruimte is om elkaar te ontmoeten in de buurt. In deze wijk is nog geen gemeentelijk Welzijn gevestigd. De welzijnsorganisatie Haarlem Effect heeft in andere wijken wel buurtcentra als de Tulp en het Fjord. Waarom dan niet in ons stadsdeel? De gemeente praat vaak over ‘het dubbelgebruik van Voorzieningen’; Voor sport, muziek, toneel, zorg, sociaal wijkteam, ouderen en jeugd. 15% van de bebouwde massa wordt nu aan de vrije markt over gelaten. Horeca, detailhandel en zorg en welzijn moeten nu strijden om de schaarse ruimte in de plinten van de gebouwen.
Wanneer er sociale woningen gebouwd worden, wilt u dan in uw eisen opnemen dat de woningen niet binnen 15 jaar verkocht worden door de woningcorporaties.
Ik verwijs u graag naar het gemeente Rapport ‘groeipotentie, studie naar wonen, voorzieningen, werken en mobiliteit’ van 18 april 2019. zie voor download http://bit.ly/groeipotentiehaarlem

Groen en ecologie
‘De Orionweg en Planetenlaan met het Planetenplein zijn beeldbepalende ruimtes en het ensemble van Planetenlaan (van Planetenplein tot van Nesstraat) met groene binnenbermen, scholen en begeleidende portiek- en rijwoningen is waarde vol.’

Een citaat uit het visie ontwikkelvisie Orionzone van 18 mei 2019.
(zie download http://bit.ly/orionzoneconceptvisie )
Het woord groen komt maar liefst 98 keer voor in dit rapport, het woord auto slechts 31 keer. Haarlem heeft gelukkig oog voor een gezonde leefomgeving, ook in de Orionzone. Het zal dan ook niet de bedoeling zijn dat er honderden bomen gekapt moeten gaan worden om er vervolgens een paar eikeltjes voor terug te planten.

Bewoners van Haarlem zijn erg blij met deze groene binnenberm. Weet u hoeveel bomen staan in deze groenberm niet met omhakken word bedreig? Ik heb ze voor u geteld geen 50 geen 100 maar 145 bomen.
Ik heb overigens alle bomen geteld op de bouwkavels geteld die met omzagen bedreigd worden , het zijn er in totaal 471 bomen.
De Orionweg wordt in uw concept visie aangestipt als , ik citeer uit uw rapport Structuurplan Haarlem 2020 en de S.O.R :
‘ Als een straat die past in de Haarlems traditie van goede vormgeving van stadstraten en lanen’
Ik vraag u om eens met uw deelauto of swapfiets over onze Planetenlaan te rijden, ook deze straat mag zo blijven als hij is om dezelfde kwaliteiten als die van de Orionweg namelijk:
2 rijstroken met 1-richtingsverkeer … met een groene strook er tussen.
Overigens maken de Orionweg en de Planetenlaan en Delftlaan deel uit van de gemeentelijke Hoofdbomenstructuur aldus de Structuurvisie Openbare Ruimte.
De bewoners maken zich zorg over de toename van het aantal verkeersbewegingen. Hoe is het vandaag de dag gesteld met het percentage fijnstof en hoeveel gaat dit toenemen met 1200 extra bewoners? Op welke datum wilt u dat de MER, de voor de ontwikkelaar verplichte Milieu Effect Rapportage voor de Orionzone gereed is ?
In de SOR die de gemeente hanteert staat dat u in de Programma van eisen door de initiatiefnemers verplicht om Nutuurinclusief te gaan bouwen (dit is een motie) kunt u in de strategie vastleggen wat dit concreet betekent. Ruimte in de bebouwing voor broedende vogels ruimte voor de egels of mos op de daken?
Dit zijn zaken waar initiatiefnemers geen belang bij hebben, maar u kunt ze wel verplichten om op te nemen in de bouwplannen. Ook is er bij bestaande en nieuwe bewoners grote belangstelling om een energiecoöperatie (zie http://bit.ly/kweekzon ) op te zetten om voor eigen rekening zonnepanelen neer te kunnen leggen op de daken. Hoe zorgt u er voor dat bewoners er juridisch later niet naast grijpen?
U praat in de Ontwikkelvisie hoofdstuk 3.6 over het compenseren en zelfs toevoegen van groen waar dat door de bouw verdwijnt. Kunt u in het kader van het voorkomen Hittestress vertellen hoe u het verdwijnen van grasvoetbalvelden in het stadiongebied door kunstgras met groen gaat compenseren? In de zone ziet u kans voor het interessant natuurlijk spelen in te voeren. Kunt u daar een voorbeeld van geven?
Wat zou het fijn zijn als ouderen en kinderen van al dat extra groen in de wijk ook kunnen gaan genieten. Hoe staat u er tegenover om bankjes in de nieuwe wijk op te nemen als stadsmeubilair. Dit is goed voor het ontmoeten van elkaar en zorgt voor een groteren sociale cohesie tussen oud en jong in de wijk. Mocht er geen geld voor zijn dan kunt u de bankjes laten sponsoren door de initiatiefnemers of door bedrijven of bewoners uit de buurt.

Orionzone de ontwikkelviesie van de gemeente Haarlem

Orionzone Ontwikkelvisie
concept
gemeente Haarlem
18 mei 2019
download het gemeente rapport : http://bit.ly/orionzoneconceptvisie

Haarlem, 8 juni 2019
Beste lezer,
Ik heb het rapport (45 pag.) gelezen. Hieronder bespreek ik een aantal punten uit het rapport.
Ook een interessant recent Gemeente rapport over de groei van Haarlem ( 8 ontwikkelzones !) kunt u hier vinden http://bit.ly/groeipotentiehaarlem

Ernst Blok

3.2.2. Monumenten
De Orionweg/planetenplein is een beschermd stadsgezicht.
Naast het Novacollege gebouw wordt er ook onderzoek gedaan naar een monumentenstatus voor de Prof. d.r Gunningschool (http://bit.ly/gunningschool )
3.4 woningcorporaties
De gemeente stelt dat woningcorporaties ook de sociale huurwoningen mogen bouwen. Verwacht de gemeente dat de corporaties in Haarlem daar voldoende kapitaal voor hebben?
3.4 Supermarkt / Voldoende voorzieningen
De gemeente stelt dat de gemiddelde supermarkt bezetting in de Orionzone, lager is dan gemiddeld en dat er behoefte is onder de bewoners van de Orionzone aan een extra supermarkt. Kan de gemeente dit onderbouwen?
In het rapport mei 2019 van de gemeente staat onder F Verzorgende economie dat er geen behoefte is aan Supermarkten in de ontwikkelzones.
“het beleid voor supermarkten is actueel en er zijn geen aanwijzingen dat er in de nieuwe zones nieuw supermarkten nodig zijn. Voor project Oostpoort is dat nog in onderzoek”
bron : gemeente rapport ‘Groeipotentie, studie naar wone, voorzieningen, werken en mobiliteit’
dd 9 april 2019 groei van Haarlem
pagina 55 F Verzorgende economie ( contact persoon binnen de gemeente; ambtenaar Jan Appelman.
Download het rapport hier : http://bit.ly/groeipotentiehaarlem

De wijkraad Sinnevelt heeft ook een mening over de, al-dan-niet, behoefte aan een nieuwe Vomar supermarkt. Zie https://www.sinnevelt.nl/nieuws/244-de-orionzone-en-supermarkten.html
3.5 Openbare ruimte
Bij het bussen-knooppunt ( HOV punt) Rijksstraatweg belooft de gemeente meer Fietsenstallingen !
NB : Orionweg/Planetenlaan en Delftlaan maken deel uit van de HOOFDBOMENSTRUCTUUR (?)
3.8 Voorzieningen
Voor voorzieningen (dienstverlenende organisatie) is 15% van de bebouwing gereserveerd. Gaat het om 15% van de huisnummers of 15% van de m2 ? . Huisartsen en horeca moeten om dezelfde vierkante meters concurreren.
3.9 mobiliteit
Op 5 juni 2019 is er nog geen aansluiting gezocht bij de 2 wijkraden om deel te nemen aan de klankboard groep voor het opzetten van een mobiliteitsonderzoek dat in augustus afgerond moet zijn.
3.10.1 bodemverontreiniging
Er wordt niet gesproken over de bodem van het huidige benzinestation. Deze zal wel degelijk gesaneerd moeten worden
3.10.2 ondergrond
Het is belangrijk dat er contact wordt gelegd met telecombedrijven ivm het aanleggen van kabel en glasvezel. Ook het aanleggen van een wamwaternet verdient aandacht.
3.11 Dit vinden de huidige bewoners van de Orionzone van de plannen
– geen betaald parkeren invoeren
– de mobiliteit in- en uit de wijk zal verslechter
– er is behoefte aan een bedrijfsverzamelgebouw (voor zzp-ers)
– (de sportkantine van het stadion moet weg. De benzinepomp ook.)
3.11 Netbeheerders / zonnepanelen
Het is prettig als de oude en nieuwe bewoners vooraf in de gelegengheid worden gesteld, al dan niet als VVE, woningcorportatie of als Cooperatie een zonnedak te realiseren. De panelen komen dan direct in het bezit/ vruchtgebruik van de bewoners. Er is heel veel belangstelling voor zelfopgewekte stroom in Haarlem, het probleem is dat dakeigenaren niet willen meewerken om hun dak te laten gebruiken. Zie de nieuwe zonne-energiecoöperatie Kweekzon in Haarlem Noord http://bit.ly/kweekzon
3.12 ontwikkelingen Sloop Novacollege Planetenlaan?
Het Novacollege verliest zijn schoolfunctie. Het gebouw wordt verkocht voor een woonfunctie. De gemeente onderzoekt de waarde van het gebouw. Het zou een gemeentelijk Monument kunnen worden. Om de sloop te voorkomen kan het gebouw her gebruikt worden voor wonen, horeca of bedrijfsverzamelgebouw of plaats van ontmoeting/welzijn/ZOED . De historische vereniging schreef de gemeente Haarlem in januari 2019 aan om te pleiten voor behoud. zie de brieven op http://bit.ly/sloopNova en http://bit.ly/sloopNovaCollege

4.1.3 Uitgangspunten / ontmoeten in de wijk
Ontmoetingspunten in de wijk. Ik denk hierbij niet aan alleen aan een winderig plein maar aan eerder aan een ruimte binnen waar je elkaar kan ontmoeten. Voor ouderen, jongeren of om muziek te maken of te oefenen voor een toneelstuk, om een lezing te geven. Deze ruimte zou multifunctioneel moeten zijn maar niet commercieel. Ik denk aan Maatschappelijk Welzijn ( stichting Dock) en of Zorg die tegen redelijke huurprijzen een zaal ter beschikking kan stellen aan wijkbewoners in het kader van Ontmoeten/verbinding/sociale cohesie.

Overigens staan er nu in de Orionzone, nergens zitbanken waar oudere mensen of ouders met jonge kinderen even kunnen zitten om met elkaar te praten. Bankjes plaatsen tussen de woningen aan het groen is goed voor de sociale cohesie
4.1.3 Meer en gedifferentieerd wonen
Er wordt genoemd: woon/zorg concepten. Dit kun je echter niet aan de markt overlaten. Hier moet de gemeente met de Wooncorporaties en of zorginstellingen voor om de tafel zitten. Anders gebeurt er niets. Projectontwikkelaars kunnen hier geen geld aan verdienen. Woon zorg kan zowel met sociale huur / Wet Langdurige Zorg / WmO of toch als vrije sector…
4.14 Duurzaam
Er zijn al energiecoöperaties in de wijk (bijvoorbeeld Kweekzon Haarlem – http://bit.ly/kweekzon ) die willen graag met de bewoners panelen neerleggen op de nieuwe daken. maar dan moeten de daken wel geschikt worden gemaakt door de Architect!
Stimuleren ‘spelen op straat’ klinkt goed. Wat kunnen we verwachten van de gemeente of verwacht de gemeente ideeën van bewoners? Hier is tijdens de Participatiebijeenkomsten niet over gesproken.

5.1 Ruimtelijk concept
4-6 bouwlagen rond het Stadionplein is veel te hoog waarom niet 2-4 lagen
5.2.1. Verkeer, buslijn
Er zijn plannen voor een bus van station Bloemendaal over de Planetenlaan. Mijn vraag is: Hoe rijdt de bus, van de Orionweg richting de Rijksstraatweg. En gaat hij ook van de Rijksstraatweg richting de Orionweg? Dat zou betekenen dat de Planetenlaan 2-richtingsverkeer blijft, ook voor auto’s. Hoe moet ik dat zien?
Voorziet deze buslijn in een behoefte. Nu fietsen alle forensen naar Haarlem Station. Of nemen de bus over de rijksstraatweg naar Haarlem station. Op welke onderzoek baseert u deze nieuwe buslijn?
Hoe loopt de buslijn eigenlijk verder, wat zijn de 2 eindpunten ?
Auto en Planetenlaan
30km zone en/of 1-richtingsverkeer worden onderzocht. Onderzoekt u ook het sluipverkeer door de andere straten in de wijk. Hoe is dat te voorkomen? Hoeveel parkeerplaatsen verdwijnen er ? En waar aan de Planetenlaan? Waar moeten de bewoners van de Planetenlaan straks hun auto parkeren ?
Er is geen duidelijke kaart in de ontwikkelingsvisie over het totale autoverkeer en de richtingen waar en waarheen ze mogen rijden. De autoverkeerssituatie van de gehele Planetenlaan en Planetenplein is voor mij niet duidelijk. Waar mag je fietsen, autorijden, busrijden en lopen en in welke richting. Er zijn nu 2 zeebrapaden. Waar komen de veilige oversteekplaatsen voor voetgangers ?
Planetenlaan
De Planetenlaan bestaat uit klinkers. Niemand zit te wachten om die te vervangen door rood asfalt met streepjes.
5.3. Keuzes
Vomar supermarkt
De gemeente meldt hier dat er een Vomar kan komen, door gebruik te maken van de regeling ‘verplaatsen van supermarktmeters’. Dit lijkt mij de rode loper voor Hoorne Vastgoed, het bouw- en vastgoedbedrijf van de Vomar. Ik kan niet geloven dat de Vomar zijn vesting in de Spaarneboog gaat sluiten. De Vomar heeft er alleen baat bij om zoveel mogelijk supermarktmeters te bouwen, niet om ze later daarna weer af te stoten zodat er een ander supermarktketen dit kan invullen.

Parkeren op het terrein zelf
Ik zou graag willen dat de gemeente zich aan deze belofte houdt. Dat zou betekenen dat voor elke woning een parkeerplaats moet komen onder het gebouw. Zo niet… Wat voor een soort woningen krijgen dan geen parkeerplaats?
Hoeveel woningen zijn er dan zonder parkeerplaats. De gemeente mag daar helder over zijn. Krijgen de sociale huurwoningen allemaal een parkeerplaats? Deze mensen rijden ook auto, want die werken ook!

Een parkeerplaats bouwen is kostbaar, zijn woningbouwcorpporaties bereid om woningen met parkeerplaats af te nemen van een ontwikkelaar.

Ontwikkelaars hoeven zicht niet te houden aan de parkeerplaatsnorm in de Orionzone !
In Haarlem zijn inmiddels wooncomplexen in de stad neer gezet ZONDER inpandige parkeerplaatsen. De ontwikkelaar komt weg met de verklaring ‘wij bouwen voor mensen die geen auto hebben of willen’. Ook een verklaring is:

‘wij faciliteren een autodeelconcept ‘

Hoeveel auto’s op 10 huisnummers? En wat houdt dat faciliteren in? Een folder uitdelen?
Ontwikkelaars ( zie Pim Muliertoren en Tuin van Tollenaar !) zijn erg goed om zicht onder een eis/wens van de gemeente uit te draaien.

Gemeente sta op je strepen, stel harde heldere eisen rond parkeerplekken ( uw parkeernorm !) En handhaaf achteraf de malus-regeling / dwangsom die u kunt opnemen in de contracten met de ontwikkelaar.
Ook is het goed mogelijk dat de ontwikkelaar een deelauto project aanbied aan de nieuwe bewoners, waar vervolgens de komende 20 jaar geen gebruik van wordt gemaakt. De bewoners kopen een wellicht zelf een elektrische auto en parkeren die in de oude wijken !!! Of ben ik nu een fantast of een zwartkijker ?
De gemeente houdt zich in het dit visiedocument het recht voor om alsnog betaald parkeren in te voeren , en te weinig parkeerplaatsen op het terrein te bouwen ( zie blz 44 van het rapport !)
Ernst Blok
Buurtbewoner Orionzone
lid Oriozone werkgroep WijkraadPlanetenwijk
http://bit.ly/facebook-orionzone
http://www.zeekraai.nl/weblog/

https://wijkraadplanetenwijk.nl/orionzone/
https://www.sinnevelt.nl/
https://www.haarlem.nl/orionzone/

Orionzone Haarlem planetenlaan orionweg foto

Voor al die mensen die denken, die Orionzone in Haarlem waar is dat dan?

De Orionzone is de naam die de gemeente Haarlem heeft gegeven aan een ( huizenbouw-) ontwikkelzone in Haarlem Noord.
Ruwweg het gebied in de haak Orionweg / Planetenlaan ( zie google maps : https://goo.gl/maps/Ju79TmYXyW42

Voor mensen die meer van foto’s kijken houden. Hierbij de situatie in februari 2019 in afbeeldingen https://photos.app.goo.gl/5eqUYsqyS23fmvAS8