Haarlem zuidwest concept visie gemeente rapport april 2019

4 april 2019

Opmerkingen
bij Zuidwest concept visie gemeente rapport
: http://bit.ly/conceptOntwikkelzoneZuidwest )
zie ook https://www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zuid-west/

wachtlijsten sociale huur
– 20% van de woningen wordt aan asielzoekers aangeboden, staan deze op de wachtlijst. Kunnen mensen van buiten de regio zich ook in Haarlem in schrijven ( bv Amsterdammers) Kan de gemeente een ‘bindingseis’ stellen, dat nieuwe bewoners ( huur en of koop) moeten werken of wonen in Haarlem.
Mantelzorgverleners en mantelzorgontvangers hebben alle bij een voorrangspositie voor een sociale huur woning. ( mantelzorgwoning?)

Belangen.
Wie hebben er belangen in de Orionzone? ( Waterschap, buurtgemeenten, Fietsersbond, Bomenwacht)

Milieu : is er bodemvervuiling ( Benzinestation !)
Duurzaamheid verwarming : stadsverwarming, waterpompen, van het gas af
‘Grondbeleid’ – de gemeente kan invloed uitoefenen, maar hoe ?
Plekken om elkaar te ontmoeten – hoe ziet de gemeente dat, bankjes ?
Fietsparkeerplekken inrichten

– Voorzieningen dubbel gebruiken (bv gebouw voor zorg, welzijn, sport, recreatie, ontmoeten. sociaal wijkteam, ontmoeten)
– Kunst in de openbare ruimte ( percentage regeling)
– Ruimte voor ambulante handel ? ( bloemenstal, viskraam, oliebollenkraam etc.)

Werkgelegenheid ‘De gemeente zet in op het toevoegen van 0,8 baan per woning’ Zoveel mogelijk in de zone ( 5.12 werk en economie) !?
– Bodemenergieplan door ontwikkelaars ( aardwarmte ? 5.13 Duurzaamheid)
– Grondwaterpeil . grondwaterproblemen ( 5.15 bodem water etc)
– toekomstwijken en experimenten: energietransitie, mobiliteitstransitie, Nieuwe economie ( zzp) , doelgroepen: kwetsbaren zelfredzaam houden.

8 strategie
Hoe gaat de gemeente om met conjuncturele schommelingen op de vastgoedmarkt, ook als er opnieuw een economische recessie optreedt
Welke ontwikkelaars en andere partijen krijgen mogelijkheden tot samenwerking met de gemeente. Hoe gaat dat selectieproces?
9 “100% bezette parkeerplaatsen”…’ (dat willen we niet)

9.3 De Spelregelkaart : de gemeente gebruikt deze om de regie te voeren over het plan
‘Parkeren wordt opgelost door Parkeren op eigen terrein en uit het zicht’ !
Mobiliteitshub. Nu bouwen als tijdelijke parkeergarage voor (deel)auto’s later, bij afnemend autobezit kan de parkeerruimte anders worden bebouwd
Kantoorruimte voor de Orionzone ? is dat wenselijk ?

spelregelkaart : waar is plek voor wat
Bereikbaarheid : Verkeer !
Niet-westerse achtergrond : allochtoon
corporatie : woningbouwcorporatie
Conceptvisie : burgers kunnen hun ‘zienswijze’ opgeven, daarna volgt de definitieve versie, ontwikkelstrategie ?, daarna volgt het bestemmingsplan en een stedenbouwkundigplan, omgevingsvergunningen
voorzieningen. heeft de wijk nu al voldoende voorzieningen ( scholen etc.?)
werkgelegenheid. Hoeveel zzp-ers werken er in de 2 wijken?
Duurzaamheid: Hoe is de invulling in de Orionzone ( laadpalen/zonnepanelen)
Rapporten om te lezen
Rapport: Haarlem toekomstvisie 2040 zie http://bit.ly/haarlem2044
Rapport Haarlem structuurplan 2020 ( dd 2005) Dit is nu leidend in de gemeente Haarlem http://bit.ly/haarlemStructuurplan2020

Bestemmingsplan 2009 : Planetenwijk / Sinnevelt http://bit.ly/bestemmingsplanPlanetenwijk

HRPP : Haarlems Ruimtelijk planproces ( case : Op stoom heksenbos)
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018577546-RIB.pdf
Nota ruimtelijke kwaliteit ( Haarlem) :
deel 1 https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/financiele-stukken/deel-1-nota-ruimtelijke-kwaliteit.pdf
deel 2 https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/financiele-stukken/deel-2-nota-ruimtelijke-kwaliteit.pdf
Notities hoogbouwprincipes Haarlem. Rapport : http://bit.ly/HaarlemNotitiesHoogbouw
Eigen Enquête bewoners Haarlem Zuidwest : http://www.plus2100.nl

Er is in Haarlem een € fonds ‘de ongedeelde stad’ ???

Ernst Blok

Comments


Here's your chance to leave a comment!